Till Kalifatet och tillbaka

I den magnifika salen som blickade ut över det glittrande Öresund, samlades de visaste och mest respekterade rådgivarna till kalifen Yusuf Al-Hajj, en sammansättning av personer som hade format Kalifatet Al-Scanias framtid. Yusuf, vars ledarskap var känt för långsiktig visdom och styrka, värderade högt den erfarenhet och insikt hans rådgivare förde med sig till bordet. Deras enhetlighet i visionen var kritisk för Kalifatets väg framåt.

I det luftiga rummet, där morgonsolens första strålar målade guld över mahognybordets polerade yta, tog Yusuf plats med en värdighet som bara åren av ledarskap kunde ge. Han växlade en tyst kommunikation med Omar, en man vars väg till tro hade bundit honom närmare Yusuf än de flesta. Omar, med en nick, bekräftade sin stödjande närvaro vid Yusufs sida. Deras band, fördjupat genom gemensamma prövningar och segrar, var en grundpelare i rådet.

Med en röst som bar både värme och beslutsamhet inledde Yusuf mötet. “Mina bröder,” sa han, “en unik möjlighet har presenterats för oss. Alexander Mitchell från Global News Network erbjuder oss en plattform för att dela med världen den sanna bilden av Kalifatet Al-Scania. Denna chans att kommunicera vår vision och våra avsikter är ovärderlig, och jag kallade er här idag för att försäkra oss om att vi talar med en röst.”

Han pausade, låtande varje ord sjunka in. “Det är av yttersta vikt att vi är klara och eniga i vårt budskap. Vi strävar efter att skapa ett samhälle som är både rättvist och stabilt, rotat i vår tro. För att detta ska bli verklighet måste vi välkomna dialog och samarbete med världen utanför våra gränser.”

Rådgivarna, samlade i en cirkel av förtroende och mångårig gemenskap, nickade i överenskommelse. Deras samlade visdom och engagemang var avgörande för Kalifatets strävan efter en framtid där deras samhälle inte bara överlevde utan blomstrade.

Rådgivarnas uppmärksamhet var fokuserad och enhällig; de förstod djupet av ansvaret som vilade på deras axlar när det gällde internationella relationer. Situationen var mycket bräcklig, just nu hade Kalifatet en styrkeposition. Man hade ett färskt fredsfördrag med Nato i utbyte mot att man garanterade säkerhet för transporter till och från Norge. Man hade uppnått tillfällig vapenvila och förhandlingar med regimen i Stockholm vilket gjorde att Kalifatet kunde rikta all sin kraft mot den svenska Milisen som försöker skapa en egen stat som gränsar mot Kalifatet. En tystnad inföll, brutet endast av Omars resonans. “Kalifen har pekat på kärnan,” uttalade han med ett tonfall som bar både tyngd och respekt. “Vi måste navigera denna farliga värld med både klokhet och försiktighet. Varje ord, varje handling, är under lupp. Det är vår plikt att demonstrera vår stabilitet och beslutsamhet.”

Yusuf Al-Hajj mötte Omars ord med en tacksam nick. “Din insikt är ovärderlig, min broder. Vi måste balansera vår försiktighet med en fast ståndpunkt för våra värderingar och tro.” Han lade sedan till, “För att säkerställa att vi är väl förberedda, har jag samrått med Islamiska Revolutionsrådet. De är inte bara våra spirituella vägledare men också de som säkerställer att våra handlingar speglar vår tro.”. Han fortsatte -“Vi behöver visa omvärlden att vi är en stabil samtalspartner och att vi inte är fienden, vi kan inte föra krig mot Milisen, Stockholmstrogna trupper och Nato samtidigt. Vi har fred med två och kan nu rikta allt vårt fokus på att krossa Milisen och därefter tar vi itu med resten av våra fiender.

Detta möte av tankar och hjärtan inom rådet cementerade deras enhet. De visste att Revolutionsrådets stöd var avgörande, givande dem en grund av både auktoritet och vägledning inför de utmaningar som låg framför.

Som förberedelserna för intervjun tog fart, ägnade Yusuf Al-Hajj varje stund åt att finslipa sina tankar och budskap. Medveten om att varje uttalande skulle vägas och analyseras.


Dagen då världen skulle lyssna var äntligen här. Klädd i sina finaste traditionella kläder, ett tecken på både stolthet och tillhörighet till Kalifatets grundpelare, tog Yusuf plats framför kamerorna. Hans själ förberedd, redo att dela Kalifatet Al-Scanias vision om en framtid präglad av fred och stabilitet, trots de stormar det sönderfallna Sverige stod inför.

Alexander Mitchell, vars resa från New York till Malmö hade varit lika mycket en expedition som ett uppdrag, väntade med en blandning av förväntan och nervositet. Trots att det hade tagit lång tid för hans medarbetare att ordna den här intervjun, ett halvår minst, så kände han sig helt främmande i Kalifatet och han kände inom sig att det skulle bli en lättnad att åka tillbaka till New York redan ikväll. De tunga gardinerna och den avancerade tekniken i studion kunde inte dölja den spänning som vibrerade i luften.

När de två männen möttes, en gest av handslag över kulturer och världsbilder, sattes scenen för en dialog av sällan skådat djup. Mitchells inledande ord, en rekapitulation av det historiska fredsfördraget med Nato, öppnade dörren till en diskussion som skulle föra samman två världar på ett sätt som aldrig tidigare skådats.

Yusuf Al-Hajj bekräftade med en nick, “Tack, Mr. Mitchell. Avtalet är fundamentalt för både oss och regionen. Fred och stabilitet har alltid varit vårt mantra. Genom att säkerställa trygga transportvägar genom vårt territorium till Norge och andra delar av Sverige, har vi cementerat vår roll som en pålitlig aktör i regionen.”

Alexander Mitchell drev samtalet vidare, med en bestämd avsikt att djupdyka i Kalifatets inre och yttre politik. Han tog en paus, blickade ner i sina anteckningar och andades djupt innan han fortsatte.

Mitchell riktade skarpt fokus mot Kalifatets relationer med Sveriges centralregering. “Ni har tidigare uttryckt en vilja till dialog med Stockholm,” påpekade han, samtidigt som han signalerade till en kameraman att zooma in på Yusuf. “Kan ni utveckla era tankar kring detta och vilka specifika förväntningar ni har på en sådan överenskommelse?”

Yusuf mötte Mitchells fråga med ett seriöst uttryck. “Absolut, dialog och förhandlingar med Stockholm står högt på vår agenda. Vårt mål är att främja stabilitet i regionen. Vi är öppna för att utforska en union eller andra former av samarbete som gagnar båda parter, med en strävan efter att säkerställa fredlig samexistens.”

Mitchell, oböjlig i sin efterforskning, fortsatte, “Ni har dock varit tydliga med att ni avser att behålla er självständighet från Stockholm. Kan ni förtydliga vad det innebär för era förhandlingspositioner och om det finns några icke-förhandlingsbara punkter?”

Yusuf svarade bestämt, “Precis, vår självständighet är inte förhandlingsbar. Vi strävar efter att bevara vårt samhällssystem, grundat på islamisk lag, svenskt men samtidigt islamiskt. Han log. I alla diskussioner är vi öppna för att överväga olika lösningar, men vi kommer konsekvent att kräva att vårt system och våra principer respekteras.”

Denna utväxling målade en tydlig bild av Kalifatets fasthet i sina principer och dess villighet att engagera sig i dialog för regionens bästa, samtidigt som det stod fast vid sina grundläggande värderingar.

Mitchell, nu med en ny vinkling, tog upp en känslig fråga, “Det har rapporterats att Kalifatet tillämpar kroppsstraff för vissa brott enligt sharia. Kan ni dela med er om bakgrunden till detta beslut?”

Yusuf reflekterade noggrant innan han svarade, “Ja, vår tillämpning av sharia är grundad i vår strävan efter ett samhälle som lever i harmoni med Koranens och sunnans principer. Kroppsstraff tjänar som ett avskräckande medel mot grova brott, en del av vårt engagemang för att upprätthålla ordning och rättvisa inom vårt samhälle. Det fungerar väldigt väl, brottsligheten är mycket låg.”

Mitchell lade fram sin nästa fråga med ett tydligt intresse. “En diskussion som fångat världens uppmärksamhet gäller behandlingen av icke-muslimer i Kalifatet. Det har talats mycket om jizya-skatten. Skulle ni kunna förklara dess syfte och hur det påverkar de icke-muslimska medborgarna?”

Yusuf svarade med en lugn nick. “Naturligtvis. I vårt Kalifat följer vi de traditionella principerna enligt islamisk lag, vilket inkluderar hur vi interagerar med våra icke-muslimska medborgare. Jizya är en skatt som icke-muslimer betalar, vilket befriar dem från den muslimska skatten zakat och även från militärtjänst eftersom de ändå inte får äga eller hantera vapen. Det är viktigt att betona att icke-muslimer åtnjuter omfattande rättigheter och friheter i vårt samhälle, inklusive religionsfrihet och rätten att leva sina liv enligt sina egna övertygelser i sina hem, däremot tillåter vi inte offentliga yttringar av religion annat än islam eftersom vi är en islamisk stat. Jizya är den skatt som icke-muslimer påläggs för de förmåner som de har.”

Mitchell tog en paus, tydligt medveten om den delikata politiska labyrint som det nuvarande Sverige utgjorde. “Det har rapporterats om spänningar mellan Kalifatet och den så kallade ‘svenska Milisen’, inklusive anklagelser om allvarliga överträdelser från båda hållen. Hur ser ni på dessa anklagelser?”

Yusuf mötte Mitchells fråga med en stadig blick. “För att vara fullständigt klar, vårt försvar av Kalifatets territorier baseras strikt på internationell rätt. Vi förnekar kategoriskt alla anklagelser om folkrättsbrott. Anklagelserna som framförts av Milisen är ogrundade och tjänar inget annat syfte än att förvränga vår image. Vi är emot våld annat än i självförsvar. Vi försvarar oss bara mot Milisen som ockuperar och försöker ockupera vårt territorium. Dessa terrorister vill skapa en rasistisk apartheidstat och vi kommer aldrig erkänna dem som ett land. Kalifatet kommer alltid stå upp mot rasism.”

Mitchell fortsatte, “Det finns dock rapporter och vittnesmål från individer som hävdar att de varit fångna eller slavar inom Kalifatet. Hur förhåller ni er till dessa berättelser?”

Yusuf skakade besviket på huvudet. “Sådana historier är uppenbart fabrikerade, designade för att underminera Kalifatets, Islams och muslimer generellt. Vi praktiserar inte slaveri; de situationer som beskrivs är missförstånd kring icke-medborgare som, av olika anledningar, såsom skulder eller säkerhetsrisker, inte kan lämna vårt område. Deras arbete för mat och husrum har sin grund i sharialagar men är kodifierade utifrån liknande principer i vår lagstiftning, inte ett uttryck för ensidigt utnyttjande.”

Mitchell absorberade noggrant Kalifens svar, fortsatt ivrig att belysa de intrikata dynamikerna och anklagelserna som svävade mellan Kalifatet Al-Scania och den svenska Milisen. Det var tydligt att konfliktens natur gjorde det svårt att urskilja sanningen i en situation där båda parter lade fram allvarliga anklagelser mot varandra.

“Kalifen, det har höjts röster som kritiserar avsaknaden av fria val och politisk representation inom Kalifatet. Hur bemöter ni dessa påståenden?”

Yusuf Al-Hajj mötte frågan med en orubblig ro. “Fria val är faktiskt en del av vår struktur, men de sker enligt våra egna principer, som är grundade i islamisk rättvisa. Vår politiska process kanske skiljer sig från vad som praktiseras i stora delar av Europa, med ett Revolutionsråd bestående av imamer som leder vårt styre. Dessa ledare väljs inom vårt religiösa samfund och ansvarar för att upprätthålla och genomföra lagar enligt sharia.”

Mitchell reflekterade över svaret, och frågade vidare, “Så ni menar att det är en grupp av religiösa ledare som håller i de politiska tyglarna?”

Yusuf bekräftade, “Ja, vår modell baseras på en form av representativ demokrati, anpassad efter våra unika traditioner och värderingar. Imamerna representerar och försvarar intressena hos de muslimska männen inom Kalifatet.”

När samtalet fortsatte, riktade Mitchell uppmärksamheten mot kvinnornas roll i samhället. “Det har framkommit kritik om att kvinnor är uteslutna från det politiska livet och röstningsprocessen. Hur förklarar ni det?”

Yusuf förklarade, “Kvinnors deltagande i det politiska livet skiljer sig hos oss. De deltar inte direkt i val, vilket är en reflektion av våra kulturella och religiösa normer. Trots detta spelar kvinnor en central roll i samhället och kan påverka politiken indirekt genom manliga släktingar.”

Mitchells anteckningar speglade en strävan att förstå Kalifatets komplicerade politiska och sociala struktur, där avsevärda skillnader i demokratisk praxis och representation framträdde jämfört med västerländska samhällen.

Mitchell ställde en ytterligare fråga, “Kalifen, ert Kalifat har mottagit betydande ekonomiskt stöd från andra muslimska nationer. Hur har detta påverkat ert samhälle?”

Yusuf svarade med en tacksam ton, “Stödet från våra sunnimuslimska bröder och systrar har varit ovärderligt. Det har möjliggjort för oss att återuppbygga och stärka vår nation i efterdyningarna av oroligheter, samt att möta de utmaningar vi står inför med förnyad styrka.”

Mitchell växlade fokus till en annan brännande fråga, nämligen migrationen till Kalifatet. “Det har rapporterats om en betydande tillströmning av volontärer till Malmö, individer som ansluter sig till era ansträngningar. Kan ni utveckla vilken roll dessa personer spelar i Kalifatets utveckling?”

Yusuf Al-Hajj bekräftade med en uppskattande nick. “Exakt, vi har välkomnat bröder och systrar från hela världen, vars hängivenhet till vår sak har fört dem hit. Från krigare som bidrar till vår säkerhet till specialister inom kritiska fält som medicin och utbildning, deras bidrag är fundamentala för vår framgång och expansion.”

Mitchell, alltjämt reflekterande, tog upp en avslutande fråga. “Och vad skulle ni vilja säga till dem som uttrycker oro över Kalifatets tillväxt och dess eventuella inverkan på den omgivande regionen?”

Med en orubblig ro svarade Yusuf, “Vårt primära mål är att upprätthålla fred och säkerhet inom våra gränser. Vi är beredda att engagera oss i dialog och samarbete med andra för att främja en hållbar fred med alla som erkänner vår suveränitet som stat. Det är vår ambition att bygga en framtid där Kalifatet Al-Scania kan samexistera fredligt med sina grannländer, rotat i våra gemensamma värderingar och övertygelser.”

När intervjun avslutades hade Mitchell fått en djupare förståelse för Kalifatet Al-Scanias komplexa samhälle och dess strävan efter en framtida identitet, formad av dess egna unika principer och utmaningar. Det stod klart att Kalifatet var en entitet som sökte navigera i en värld av tradition och modernitet, samtidigt som det stod inför både interna och externa utmaningar.


Dela denna novell